سوم

نمایش 1 - 25 از 72

 نام و نام خانوادگی دانش آموز نام و نام خانوادگی معلم مدرسه پروژه معرق مهارت بدمینتون بسکتبال ورزش پسرانه کامپیوتر اندیشه
آرشا فرشادولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سورین بختیاریولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کیسان آبایانولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آراد قبادیولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرسین صدفیولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
پارسا رازقیولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
برسام لشکریولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
مهدی لشگریولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
علی نقی لوولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کارن بابازادهولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سهیل حبیبولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
برنا احتشامولیپوریانمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
مهرسامالله وردیمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ماتیارپدرزهمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
پارساشکیبامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رادوینزندمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سامیارنزادیمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کسریناطقیمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رضاتجلیمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
مارتیا احسانیلادن نصرمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
سام نوروزیلادن نصرمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
النا کامرانیسیده زهرا محمودیانمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهعدم تحققتحقق یافتهتحقق یافته
ماهان مهاجرلادن نصرمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رادوین امینلادن نصرمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رادمان رسول پناهلادن نصرمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
 نام و نام خانوادگی دانش آموز نام و نام خانوادگی معلم مدرسه پروژه معرق مهارت بدمینتون بسکتبال ورزش پسرانه کامپیوتر اندیشه