محتوا آموزشی و مشاوره ای

پادکست های مشاوره ای ویژه والدین

پادکست شماره صفر : معرفی ساختار روان‌شناسی مدرسه

پادکست شماره یک : تاثیر نحوه نگاه اولیا به مدرسه، بر احساس امنیت کودکان

پادکست شماره ۲ : نیاز به خودمختاری

پادکست شماره ۳ : نیاز به محدودیت‌های موثر و‌ سازنده

پادکست شماره ۴ : لزوم تمایز نیازهای والدین و فرزندان

پادکست شماره 5 : صبر به معنای درک