آموزش با رویکرد پروژه محوری

در این رویکرد ، علایق و سلیقه های بچه ها نیز در تایید اهداف محتوا و روش یادگیری اثر گذاشته است . بنابراین فعالیت ها و گاهی اهداف پروژه ها بر اساس دسته بندی علایق بچه ها تایید می گردد . البته مدرسه بر اساس تحلیل علایق عمده بچه های این سن ، برنامه درسی را طراحی می کند اما درصدی از برنامه را منعطف و قابل تغییر باقی می گذارد تا مربی بر اساس نوع علایق بچه ها آن را پیش ببرد .