دوم

نمایش 1 - 25 از 77

 نام و نام خانوادگی دانش آموز نام و نام خانوادگی معلم مدرسه پروژه مهارت نمایش دخترانه هنر دخترانه هنر پسرانه ورزش پسرانه بدمینتون دخترانه ورزش دخترانه کامپیوتر
هیراد رضایینفیسه بهرامی مطلقمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
امیرهمایون شرافتمرضیه حصاریمدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافته
ملورین علیپورسارا رضائیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
نیکان کریمینفیسه بهرامی مطلقمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
مرسانا ابراهیمیسارا رضائیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
دلوان شریفیآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرسام مسلم آذرنفیسه بهرامی مطلقمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
روشا خرمیانآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
السا صفا خیلآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
نیکا سرهنگیآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
لیا قاسمیسارا رضائیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کیانا طباطباییآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
وینا شوشتریآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
مرسانا برزگرآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
آرشاکا اسفندیاریمحبوبه قاسمیمدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
الینا روح الامینسارا رضائیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
تینا شمساییآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
باران امیریآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
دینا کربلاییآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
آران رضائیهنفیسه بهرامی مطلقمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
پرنا اقاییآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرتین حسینیمحبوبه قاسمیمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
دنیز محمدیآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
کیان ضیائیمحبوبه قاسمیمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
دیانا محمدیآزاده خانجانیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
 نام و نام خانوادگی دانش آموز نام و نام خانوادگی معلم مدرسه پروژه مهارت نمایش دخترانه هنر دخترانه هنر پسرانه ورزش پسرانه بدمینتون دخترانه ورزش دخترانه کامپیوتر