اول

نمایش 1 - 25 از 56

 نام و نام خانوادگی دانش آموز نام و نام خانوادگی معلم مدرسه پروژه مهارت نمایش پسرانه نمایش دخترانه هنر دخترانه هنر پسرانه بدمینتون دخترانه ورزش دخترانه ورزش پسرانه کامپیوتر
آروین بختیارسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سامیار بامیانسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
برانوش دارابیسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کیان حیدریسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ایلیا بیسجردیسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رامان رضاییسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
تکین خداپناهندهسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
امیرعلی روزبهانسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رادوین ابطحیسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رایان ماهوریسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرزو احتیاطیهستی عابدیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
یونا شکریمرجان میرزا‌پورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سام خلجمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
فلورافیض آبادیهستی عابدیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
هیوا دارامرودیمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرسام مسکرهامرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
بارانا سهرابیهستی عابدیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ماتیار حمزویمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ارشان امامیمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آیهانا عزیزیهستی عابدیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
ژوان نژادگشتیهستی عابدیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آراد اذری نژادمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
پویان نعمتیمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
اراد میرشمسیمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
امیرحسین رضاییمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
 نام و نام خانوادگی دانش آموز نام و نام خانوادگی معلم مدرسه پروژه مهارت نمایش پسرانه نمایش دخترانه هنر دخترانه هنر پسرانه بدمینتون دخترانه ورزش دخترانه ورزش پسرانه کامپیوتر