سوم پسرانه

نمایش 1 - 25 از 39

 نام و نام خانوادگی دانش آموز پروژه ورزش اندیشه معرق مهارت کامپیوتر
الینا نوریتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سام نوروزي خانقاهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
علي نقي لونزدیک به تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ساميار نزاديتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
كسري ناطقيتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ماهان مهاجرتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
كارن محمديتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ايين محدثتحقق یافتهنزدیک به تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
برسام لشگريتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
مهدي لشگرينزدیک به تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
امير عرفان كبهان پورنزدیک به تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
دانيال قيصريتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
اراد قبادي هوجقاننزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
امير حسين قانعتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ارشا فرشادنزدیک به تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
برديا علي پور شهميرينزدیک به تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ادرين عباسيتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ارسين صدفي رودسريتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
پارسا شكيباتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رادوين زندتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
مهدي ريونديتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
محمد ريونديتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رادمان رسول پناهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
رايان راستين رساتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
امير پارسا رازقيتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
 نام و نام خانوادگی دانش آموز پروژه ورزش اندیشه معرق مهارت کامپیوتر