دوم پسرانه

نمایش 1 - 25 از 41

 نام و نام خانوادگی دانش آموز نام و نام خانوادگی معلم پروژه نمایش مهارت هنر ورزش کامپیوتر
آدرین یعقوبینفیسه بهرامی مطلقتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سامیار یزدان پناه حقیقیمرضیه حصاریتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرسام یاریمحبوبه قاسمیتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
بردیا هدایتمحبوبه قاسمیتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سیدامیر علی میرغفاریمرضیه حصاریتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
یاسین مولائیمرضیه حصاریتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرسام مسلم زادهنفیسه بهرامی مطلقتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
محمدسام مرادیمرضیه حصاریتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رهام مختاریمرضیه حصاریتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نیکان کریمینفیسه بهرامی مطلقتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نیما کردلیمحبوبه قاسمیتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافته
رادوین کدخداییمحبوبه قاسمیتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نویان علی عباس زادهمرضیه ترک حصاریتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
میکاییل عامري سياهوئيمحبوبه قاسمیتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کیان ضیاییمحبوبه قاسمیتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
امیرهمایون شرافتمرضیه حصارینزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهعدم تحققتحقق یافتهتحقق یافته
مهراد سهرابینفیسه بهرامی مطلقتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرمین زکایینفیسه بهرامی مطلقتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آریو زرگریمحبوبه قاسمیتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سالار روشنیمحبوبه قاسمیتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
هیراد رضایینفیسه بهرامی مطلقتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سید امیرحسین رسولیمحبوبه قاسمیتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نیواد ربیعینفیسه بهرامی مطلقتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رادوین دلاورینفیسه بهرامی مطلقتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
دایان دادخواه آسمانمرضیه حصاریتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
 نام و نام خانوادگی دانش آموز نام و نام خانوادگی معلم پروژه نمایش مهارت هنر ورزش کامپیوتر