دوم دخترانه

نام و نام خانوادگی دانش آموزالسازهتابان
نام و نام خانوادگی معلمسحراچرش
کد ملی دانش آموز015-462734-8
غلت جلو پا جمع را می داند و می تواند انجام دهد.تحقق یافته
غلت جلو یک پا را می داند و می تواند انجام دهد.تحقق یافته
غلت جلو پا باز را می داند و می تواند انجام دهد.تحقق یافته
پرش صاف را می داند و می تواند انجام دهد.تحقق یافته
پرش جمع را می داند و می تواند انجام دهد.تحقق یافته
پرش قیچی را می داند و می تواند انجام دهد.تحقق یافته
پرش جک را می داند و می تواند انجام دهد.تحقق یافته