اخبار

نمایشگاه لبخند زمین

ارائه دست سازه بچه ها سفالگری سفری ست که تمام نمی شود و مسیری تازه پیدا می کند و هنرمند را به دنیای خیال می برد و در کنار دست ورزی، بالا بردن توجه به اطراف و آموزش تکنیک را برای کودک به ارمغان می آورد ما در پایگاه تابستانی نحوه صحیح ورز دادن گل، تکنیک های...