مفاهیم نام نردبان

چرا نردبان

یادگیـری مرحلـه بـه مرحلـه اسـت و معلـم بایـد بـرای آمـوزش هـر موضـوع و هر مهارتـی پلههایـی را تعریـف کنـد و اصطلاحـا آنـرا بـه مراحلـی بشـکند و بـر طـی کردن مطمئـن هـر مرحلـه نظـارت کنـد و کـودک را حمایـت کنـد تـا پایـش را محکـم بـر پلـه فعلـی یادگیـری بگـذارد و سـپس حمایـت کنـد پـا بـر پلـه بالاتر بگـذارد

یادگیــری بــه قــول فلاســفه ذو مراتــب اســت، دارای رتبههایــی اســت و نبایــد انتظــار داشــت بــه یکدفعــه یادگیرنــده بــه حــد کمــال و پلههــای بــالای یادگیــری موضوعــی یــا صفتــی یــا مهارتــی دســتیابند. نبایــد هــم انتظــار داشــت همــه بچههــا بــه پلــه آخــر برســند، هــر کســی بــه وســع خــودش و بــه تناســب ســعی خــودش پلههایــی از ایــن نردبــان را طــی میکنــد. مدرســه وظیفــه دارد کمــک کنــد همــهی بچههــا، پلههــای اساســی و پایــه و اولیــه را طــی کننــد و افقهــای دوردسـت را کمـی مزمـزه کننـد، امـا بالاتـر رفتـن بـر عهـده فـرد و متناسـب بـا سـعی و تــلاش اوســت

کارکـرد مدرسـه ایجـاد ارتبـاط بیـن زمیـن و آسـمان اسـت، فراهـم آوری نردبانـی کـه بچههـا را بـالا ببـرد و تختـه بنـد زمیـن نکنـد. ایـن بـالا و والا و آسـمانی هـم ناظــر بــر درجاتــی از اخــلاق و علــم اســت و هــم درجاتــی از مهــارت کارآفرینــی و ثــروت آفرینــی حــلال. مدرســه فراهــم کننــده ایــن زمینههاســت، ایــن مقدمــات و ایــن پیــش نیازهاســت و در ایــن راه حامــی و حمایتگــر و پشــتیبان بچههاســت

نردبــان در اندیشــه عامــه نشــان از ســاخت و ســاز و اولیــن کاردســتی دوران دبسـتانی والدیـن اسـت. مدرسـه نردبـان مهـد سـاخت و سـاز اسـت، ساختوسـاز پـروژهای، سـاخت و سـاز اندیشـهها، سـاخت ارتباطهـا، رویکـرد ساختوسـازگرایی در آمــوزش ( )constructivismو ســاخت و ســاز ایدههــا

در ادبیـات فارسـی و از دیربـاز نردبـان واژه پـر تکـرار متـون و اشـعار ادیبـان اسـت بطوریکــه حضــرت مولانــا فقــط بیــش از 70بــار از واژه نردبــان در دیــوان شــمس و مثنــوی اســتفاده کــرده اســت. در ادبیــات فارســی واژه نردبــان بــرای اشــاره بــه مفاهیمـی چـون « بـالا و والا رفتـن، مسـیر درسـت، نمانـدن در عالـم خاکـی، آرام ارام و مســتدام پیــش رفتــن و نــه تعجیــل و بــه یکبــاره زمیــن خــوردن» اســتفاده شــده اســت. بیشــتر ایــن مفاهیــم در مدرســه، چــراغ راه برنامهریــزی مــا هســتند

نمیخواهی که زیر افتی چو سایه       مشو بر نردبان جز پایه پایه