پنجم

نمایش 1 - 26 از 26

نام و نام خانوادگی دانش آموزنام و نام خانوادگی معلممدرسهپروژه اندیشهمعرقمهارتهوش مالیبسکتبالورزش پسرانکامپیوتربدمینتونریاضی
رادمهر فرمانیحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
آکام ناصریحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
علی سلاماتحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کیان کربلاییحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
امیر علی رسولیحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رادین عطاییحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرتین اسلام پناهحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
عیسی بلوچی نژادحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهعدم تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
فرزام بزگداریحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرشا عظیمیحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
گلسا بزرگمهرنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهعدم تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
فاطمه حسینینسیبه لونیمدرسه دخترانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
دنیز خداپناهندهنسیبه لونیمدرسه دخترانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کوثر رجب زادهنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
تسنیم رجب زادهنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
شیدا صالحینسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
مانلی نژاد کرمنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آنیسا فاطمینسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آوین رضایی زادهنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آلا آزاد منشنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ژانین نصیرینسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهعدم تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
شاینا صمدینسیبه لونیمدرسه دخترانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کیانا بابازادهنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رها رضایینسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رزا صباغنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آوا محمد زادهنسیبه لونیمدرسه دخترانهعدم تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهعدم تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
نام و نام خانوادگی دانش آموزنام و نام خانوادگی معلممدرسهپروژه اندیشهمعرقمهارتهوش مالیبسکتبالورزش پسرانکامپیوتربدمینتونریاضی