چهارم

نمایش 1 - 25 از 37

نام و نام خانوادگی دانش آموزنام و نام خانوادگی معلممدرسهپروژهکامپیوترورزش پسربسکتبال بدمینتونهوش مالیمهارتمعرقریاضیاندیشه
فرزام بزگداریحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافته
یاسین اسدیحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
پارسا پوردستمالچیحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کسری ملاحدیث میرزانیامدرسه پسرانهعدم تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
ماهان محمدی نسبحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سپهر باغبانیانحئیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
اهورا احمدیانحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
رامبد کاظمیحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سورنا نوریحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
محمد صدرا حسینی فردحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
برسام عارفی نژادحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
مهرسام کرمیحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
طاها ملکیحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
مسیح موسویحئیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کوروش ارژنگیحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
هومان برزگرحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نیاز محبیشقایق هژبرخواهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
دیانا قاسمیشقایق هژبرخواهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
گلسا فراهانیشقایق هژبرخواهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
پرژین فخریانشقایق هژبرخواهمدرسه دخترانهنزدیک به تحققتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رونیکا غزنویشقایق هژبرخواهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آدرینا عباسی سرلکشقایق هژبرخواهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
مانلی شکراله زاده نانکلیشقایق هژبرخواهمدرسه دخترانهنزدیک به تحققتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهعدم تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نازنین زهرا زارع جنانشقایق هژبرخواهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
دلوین رضائی زادهشقایق هژبرخواهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نام و نام خانوادگی دانش آموزنام و نام خانوادگی معلممدرسهپروژهکامپیوترورزش پسربسکتبال بدمینتونهوش مالیمهارتمعرقریاضیاندیشه