پنجم

نمایش 1 - 26 از 26

نام و نام خانوادگی دانش آموزنام و نام خانوادگی معلممدرسهپروژهکامپیوترورزش پسرانهژیمناستیک دخترانهورزش دخترانههوش مالیمهارتمعرقریاضیاندیشه ورزی
رادین عطاییحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهعدم تحقق
علی سلاماتحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سید امیر علی رسولیحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
رادمهر فرمانیحدیث میرزانیامدرسه پسرانهنزدیک به تحققتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققنزدیک به تحقق
آکام ناصری آدینه وندحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهعدم تحققتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
آرشا عظیمی یانچشمهحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققنزدیک به تحقق
کیان کربلایی ابراهیمحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
فرزام بزگداریحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
فراز بزگداریحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
آرتین اسلام پناهحدیث میرزانیامدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
مانلی نژاد کرم کرمانینسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ژانین نصیرینسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آوا محمد زاده خوش چهره تبریزینسیبه لونیمدرسه دخترانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آنیسا فاطمینسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
شاینا صمدینسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
شیدا صالحینسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رزا صباغنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آوین رضای زادهنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رها رضایی رشادنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کوثر رجب زادهنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
تسنیم رجب زادهنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
دنیز خداپناهندهنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سیده فاطمه حسینی خاچکینسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
گلسا بزرگمهرنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کیانا بابازاده نمینینسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آلا آزاد منشنسیبه لونیمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحقق
نام و نام خانوادگی دانش آموزنام و نام خانوادگی معلممدرسهپروژهکامپیوترورزش پسرانهژیمناستیک دخترانهورزش دخترانههوش مالیمهارتمعرقریاضیاندیشه ورزی