پیش

نمایش 1 - 19 از 19

نام و نام خانوادگی دانش آموزنام و نام خانوادگی معلممدرسهپروژه کامپیوتربدمینتون تخصصی دخترانهتخصصی پسرانههنر پسرانههنر دخترانهنمایش پسرانهنمایش دخترانهموسیقیمهارت
لیلیان کمالیسپیده یگانهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
پرواز نعمتیسپیده یگانهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آوینا بهمن پورسپیده یگانهمدرسه دخترانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
مرسانا زندسپیده یگانهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کاتیا محتشمیسپیده یگانهمدرسه دخترانهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققنزدیک به تحققنزدیک به تحققعدم تحققتحقق یافته
آرشیدا محمدیسپیده یگانهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهعدم تحققتحقق یافته
ال آی شکیبیسپیده یگانهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نیلا حاجی زادهسپیده یگانهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رونا غزنویسپیده یگانهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نیکان زرگرانیاسما صحاف زادهمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ارشاوین فانیاسما صحاف زادهمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافته
ارشان خالقیاسما صحاف زادهمدرسه پسرانهعدم تحققتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققنزدیک به تحققتحقق یافتهتحقق یافته
پارسا فرجوداسما صحاف زادهمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهعدم تحققتحقق یافتهتحقق یافته
مهرتاش راز گردانیاسما صحاف زادهمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کیان دهقاناسما صحاف زادهمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نیما حاجی زادهاسما صحاف زادهمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
ماهور اصفهانیاسما صحاف زادهمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
النا گلچینسپیده یگانهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
باران شریفسپیده یگانهمدرسه دخترانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نام و نام خانوادگی دانش آموزنام و نام خانوادگی معلممدرسهپروژه کامپیوتربدمینتون تخصصی دخترانهتخصصی پسرانههنر پسرانههنر دخترانهنمایش پسرانهنمایش دخترانهموسیقیمهارت