سخنرانان و محورهای سخنرانی کارگاه آموزشی و روانشناسی

محمدرضا پوردستمالچی

(مشاوره و پژوهشگر آموزشی)
موضوع : تبیین رویکردهای کلی

دکتر ابراهیم طلائی

(دکتری تعلیم و تربیت)
موضوع : برنامه درسی و آموزش دبستان و پیش دبستان
اصول طراحی و اجرای برنامه های درسی تلفیقی و پروژه محور

دکتر حمیده بزرگ

(پژوهشگر حوزه دبستان و پیش دبستان - دکترای مطالعات برنامه درسی)
موضوع : اصول طراحی و اجرای برنامه های درسی تلفیقی و پروژه محور

دکتر فرشته یاقوتی

(دکتری روانشناسی کودک)
موضوع : غنی سازی محیط آموزشی و مدیریت کلاس بر اساس رویکرد های روانشناسی یادگیری

زمان بندی همایش

زمان برگزاری : 11 و 12 اسفند از 11 صبح تا 19

روز
ساعت
دقیقه