student-performance

عملکرد دانش آموز

"*" indicates required fields

عملکردهر دانش آموز در هر درس با مقیاس (خیلی خوب 1،خوب 2، قابل قبول 3و نیاز به تلاش بیشتر4)سنجیده می شود. خیلی خوب معادل 18 تا 20خوب 15 تا17قابل قبول 12 تا 15 نیاز به تلاش بیشتر کمتر از 12 در بخش توضیات هر توصیه و پینهادی که به مدرسه و خانواده دارید که در نتیجه شناخت شما حاصل شده را با جزئیات بنویسید