معرفی مدرسه

تیزر مدرسه

رویکرد آموزشی
سخنران دکتر ابراهیم طلایی
مشاور آموزشی مدرسه نردبان زندگی

رویکرد روانشناسی
سخنران دکتر پرویز میرزاخانی
مشاور روانشناسی نردبان زندگی

رویکرد کلی مدرسه
سخنران محمدرضا پوردستمالچی
مدیرعامل مجموعه نردبان زندگی