پیش ثبت نام

 • رویکرد آموزشی
  سخنران دکتر ابراهیم طلایی
  مشاور آموزشی مجموعه نردبان زندگی

  رویکرد روانشناسی
  سخنران دکتر پرویز میرزاخانی
  مشاور روانشناسی مجموعه نردبان زندگی

  رویکرد کلی مدرسه
  سخنران محمدرضا پوردستمالچی
  مدیرعامل مجموعه نردبان زندگی