ارزشیابی مولد

ارزشیابی مولد

بیشـتر ارزشـیابی هـای مـا از نـوع مـچ گیـری اسـت و بـرای پیـدا کـردن ناآموختـه هـا کـه بـا آنهـا بچـه هـا را سـرزنش کنیـم و کمتـر ارزشـیابی را در خدمـت تدریـس مرحلـه بعـد معلـم قـرار مـی دهیـم یـا بـرای بهتـر یادگرفتـن بچـه هـا بـه آنهـا توضیـح مـی دهیـم. ارزشـیابی را معـادل امتحـان و اسـترس مـی دانیـم. در حالیکـه ارزشـیابی مولـد اتفاقـا کمتر از نـوع رسـمی و امتحانـی اسـت بلکـه بیشـتر از نـوع تلفیق شـده در همـان آموزش اسـت. یعنـی سـنجش پنهانـی و غیرآشـکار اسـت و نتیجـه آن هـم اصـلاح آمـوزش معلـم اسـت، پیـدا کـردن کـج فهمـی هـا، نقـاط کـور اسـت