ارزیابی جشن نیم سال اول تحصیلی 1402-1403

پرسشنامه ای که در اختیار دارید در جهت کیفیت بخشی به جلسات و نشست ها تدوین شده است. پاسخگویی شما موجب شناسایی موانع و راهکار های موجود شده و ما را در جهت بهبود اهداف مورد نظر در آینده یاری خواهد نمود.