رویکردهای آموزشی

Generic placeholder image
برنامه درسی منعطف

مدرسـه منعطـف یعنـی نسـبت بـه شـرایط فـردی هـر دانـش آمـوز و شـرایط جامعـه، مدرسـه آمادگـی انطبـاق دارد بطوریکـه بهتریـن دسـتاورد بـرای هـر دو طـرف حاصـل گردد. بطـور مثـال اگـر شـرایط شـهر و کشـور بـه سـمتی رفـت ...

بیشتر »

Generic placeholder image
آموزش پروژه محور و تلفیقی

بســتر همــه فعالیــت هــای آموزشــی در مدرســه «پــروژه» اســت. پــروژه یــک فعالیــت معنـادار اسـت کـه ابتـدا و انتهـا دارد، هدفـش بـرای بچـه هـا جـذاب اسـت و بـرای هـر یـک از بچـه هـا در پـروژه نقشـی تعییـن شـده اسـت...

بیشتر »

Generic placeholder image
ارزشیابی مولد

بیشـتر ارزشـیابی هـای مـا از نـوع مـچ گیـری اسـت و بـرای پیـدا کـردن ناآموختـه هـا کـه بـا آنهـا بچـه هـا را سـرزنش کنیـم و کمتـر ارزشـیابی را در خدمـت تدریـس مرحلـه بعـد معلـم قـرار مـی دهیـم... خدمــات آموزشــی ارائــه کنیــم

بیشتر »

Generic placeholder image
گروه بندی بر اساس توانایی های فردی

یکی از اصول مهم آموزش، آموزش حساس به تفاوت های فردی است یعنی معلم با توجه به تفاوت های بچه ها، مطلب آموزشی خود را تدریس کند. یکی از این تفاوت ها، تفاوت در توانایی فهم و جذب مطلب است که برخی بچه ها سریعتر و برخی نیاز به زمان بیشتری دارند.

بیشتر »