چرا نردبان؟

حل مساله واقعی

انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که آن چیز را برای حل مساله ای، یاد بگیرد.

تلفیق:

انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که برای انجام کاری، سوادها مختلف را در هم تلفیق و ترکیب کند تا آن مساله را حل کند (چند بعدی ببیند).

انجام دادن (دست ورزی)

انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که خودش آن کار را انجام دهد و نه فقط به او گفته شود (یا معلم بگوید یا کتاب درسی)

تحرک

انسان با تحرک و جنب و جوش بهتر یاد می گیرد

بازی و ریتم

انسان در حین بازی بهتر یاد می گیرد و یادگیری با ریتم تسهیل می یابد.

محیط غنی

انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که محیط فیزیکی و اجتماعی وی غنی از ابزارها و وسایل، غنی از لحظات آموزنده و غنی از زبان فاخر باشد

اهمیت بدن و بیولوژی:

بیولوژِی و بدن نقش مهمی در یادگیری دارند.

امنیت عاطفی

انسان زمانی بهتر یاد می گیرد که احساس امنیت و ارامش خاطر کند

رویکرد های آموزشی در مدرسه بر اساس پنج عنصر زیر طراحی می شود.

برنامه درسی منعطف:
یکی از ویژگی های برنامه درسی مدرسه برنامه درسی منعطف است ، مدرسه منعطف یعنی نسبت به شرایط فردی هر دانش آموز و شرایط جامعه، آمادگی انطباق دارد بطوریکه بهترین دستاورد برای هر دو طرف حاصل گردد. مدرسه برای رسیدن به اهداف برنامه آموزشی منعطف، سه برنامه اجرایی را مد نظر دارد: ادامه مطلب

چگونه باید آموزش داده شود ادامه مطلب 

برنامه درسی منعطف:
یکی از ویژگی های برنامه درسی مدرسه برنامه درسی منعطف است ، مدرسه منعطف یعنی نسبت به شرایط فردی هر دانش آموز و شرایط جامعه، آمادگی انطباق دارد بطوریکه بهترین دستاورد برای هر دو طرف حاصل گردد. مدرسه برای رسیدن به اهداف برنامه آموزشی منعطف، سه برنامه اجرایی را مد نظر دارد: ادامه مطلب

بیشتر ارزشیاب یها از نوع مچ گیری است و برای پیدا کردن نیاموخته ها که با آنها بچ هها را سرزنش کنیم، کمتر ارزشیابی را در خدمت تدریس مرحله بعد معلم قرار م یدهیم یا برای بهتر یادگرفتن بچه ها به آ نها توضیح می دهیم. ارزشیابی را معادل امتحان و استرس می دانیم. در حالیکه ارزشیابی مولد انفاقا کمتر از نوع رسمی و امتحانی است بلکه بیشتر از نوع تلفيق شده در همان آموزش است. یعنی سنجش پنهانی و غیرآشکار است و نتیجه آن هم اصاح آموزش معلم، پیدا کردن کج فهمی ها ونقاط کور است. ادامه مطلب

برنامه درسی منعطف:
یکی از ویژگی های برنامه درسی مدرسه برنامه درسی منعطف است ، مدرسه منعطف یعنی نسبت به شرایط فردی هر دانش آموز و شرایط جامعه، آمادگی انطباق دارد بطوریکه بهترین دستاورد برای هر دو طرف حاصل گردد. مدرسه برای رسیدن به اهداف برنامه آموزشی منعطف، سه برنامه اجرایی را مد نظر دارد: ادامه مطلب