رویکردهای آموزشی
Generic placeholder image
برنامه درسی منعطف

مدرسـه منعطـف یعنـی نسـبت بـه شـرایط فـردی هـر دانـش آمـوز و شـرایط جامعـه، مدرسـه آمادگـی انطبـاق دارد بطوریکـه بهتریـن دسـتاورد بـرای هـر دو طـرف حاصـل گردد. بطـور مثـال اگـر شـرایط شـهر و کشـور بـه سـمتی رفـت ...

بیشتر »

Generic placeholder image
آموزش پروژه محور و تلفیقی

بســتر همــه فعالیــت هــای آموزشــی در مدرســه «پــروژه» اســت. پــروژه یــک فعالیــت معنـادار اسـت کـه ابتـدا و انتهـا دارد، هدفـش بـرای بچـه هـا جـذاب اسـت و بـرای هـر یـک از بچـه هـا در پـروژه نقشـی تعییـن شـده اسـت...

بیشتر »

Generic placeholder image
ارزشیابی مولد

بیشـتر ارزشـیابی هـای مـا از نـوع مـچ گیـری اسـت و بـرای پیـدا کـردن ناآموختـه هـا کـه بـا آنهـا بچـه هـا را سـرزنش کنیـم و کمتـر ارزشـیابی را در خدمـت تدریـس مرحلـه بعـد معلـم قـرار مـی دهیـم... خدمــات آموزشــی ارائــه کنیــم

بیشتر »