ویژگیهای مجموعه مدارس نردبان

هدف: یادگیری همراه با تجربه کودکی
تحرک

آموزش همراه با بازی فیزیکی و حرکتی در حین تدریس

بازی

بازی وار سازی آموزش ریاضی، علوم، فارسی، اجتماعی، زبان و ...

دست ورزی

آموزش موضوعات درسی در بستر فعالیت‌ها و پروژه‌های واقعی علمی و اجتماعی

تخیل

وارد کردن عنصر تخیل در پروژه‌ها و داستان‌ه

ارتباط

انجام فعالیت‌های کالسی بصورت گروهی در گروه‌های کوچک، متوسط و بزرگ

استقلال طلبی

توجه مدرسه به سیرمستقل شدن بچه‌هااز اوایل دبستان به پایه‌های باالتر بطوریکه خود آنها یادگیری‌شان را راهبری کنند.

تمایل به مسولیت پذیری

سپردن برخی امور کالسی و مدرسه‌ای به بچه‌ها

یادگیری از محیط

طراحی محیط آموزش بطوریکه هر لحظه و هر مکان بتواند پیام آموزشی خویش را به درستی بیان کند. استفاده از نمادها بطور حداکثری

تمایل به ریتم

استفاده از موسیقی، شعر و ریتم هم بعنوان بستر آموزش و هم آموزش تخصصی آنها

تقدم علاقه بر موضوع یادگیری

توجه به عالیق مشترک بچه‌ها و گنجاندن آنها در طرح‌های درسی

وجود تفاوتها و تنوعهای توانایی و استعداد کودکی

استفاده از سبک‌های تدریس متفاوت منطبق بر سبک‌های یادگیری متفاوت بچه‌ها؛ حضور روانشناس یادگیری: تحلیل و آنالیز ویژگی‌های روانی دانش‌آموزان و استفاده از آنها در تدریس

اهمیت بدن و بیولوژی

توجه به بعد بیولوژیک یادگیری در برنامه‌های آموزشی و درسی

تمایل به یادگیری عمیق نه سطحی

تمرکز بر برنامه درسی هرس‌شده و آنچه واقعا برای بچه‌ها ضروری است.

یادگیری برای معیشت و بقا

تقویت مهارت‌های شغلی و کسب و کار