پیش ثبت نام

نمایش 1 - 25 از 618

شناسه ورودینامنام خانوادگیتلفن همراه پدرتلفن همراه مادرداوطلب ثبت نام مدرسهداوطلب ثبت نام پایهزمان کارگاهنحوه آشنایی با مدرسهتاریخ تشکیل
5697ليانافرشباف0912850566909017878709دبستان دخترانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 18 خرداد ساعت 16دوستان15 خرداد 1402
5695رادماندهقانی0912225435409123883297دبستان پسرانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 18 خرداد ساعت 16دوستان13 خرداد 1402
5694فاطمه ساداتصفویه۰۹۱۲۱۰۵۸۹۵۲۰۹۱۲۵۳۷۲۷۳۰دبستان دخترانه نردبان زندگیاول دبستانپنجشنبه 18 خرداد ساعت 16دوستان13 خرداد 1402
5682امیررضاخزائی فرد0912106922509127994055دبستان پسرانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 18 خرداد ساعت 16دوستان11 خرداد 1402
5681مهتاببویا۰۹۱۲۲۴۴۱۷۷۷۰۹۱۵۱۹۵۱۱۵۸دبستان دخترانه نردبان زندگیاول دبستانپنجشنبه 18 خرداد ساعت 16معرفی11 خرداد 1402
5665لنانظرزاده0912462801609124163459دبستان دخترانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16آشنایان10 خرداد 1402
5663آرتینحسینی0912244965109196026452دبستان پسرانه نردبان زندگیدوم دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16دوستان10 خرداد 1402
5652روشنافلزی نصیری۰۹۱۲۱۳۷۴۵۹۸۰۹۱۲۹۴۲۹۴۶۳دبستان دخترانه نردبان زندگیاول دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16از طریق اقوام10 خرداد 1402
5648آرسامیاری0912084575109120846167دبستان پسرانه نردبان زندگیدوم دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16از طریق سایت10 خرداد 1402
5516پرنسامسلمانی۰۹۱۲۱۰۵۸۴۵۲۰۹۱۲۹۳۶۰۶۵۱دبستان دخترانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16بیلبوردها10 خرداد 1402
5515آوااحمدی۰۹۱۲۳۴۸۴۰۸۸۰۹۱۲۶۱۴۹۲۱۴دبستان دخترانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16سایت9 خرداد 1402
5514محمد بنیامینحسینی۰۹۱۲۳۷۷۰۴۰۰۰۹۱۲۲۴۱۷۷۸۳دبستان پسرانه نردبان زندگیچهارم دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16اشنایان9 خرداد 1402
5513مهرساماسلامی0912123166309127106590دبستان پسرانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16از طریق دوستان9 خرداد 1402
5512لیامحسن پور0912149577809124442648دبستان پسرانه نردبان زندگیاول دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16بیلبورد9 خرداد 1402
5511محمدپارساگل‌پور0912582058109127848287دبستان پسرانه نردبان زندگیاول دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16سایت9 خرداد 1402
5510محمدرضاعزیزی قمش0912633019309123636592دبستان پسرانه نردبان زندگیچهارم دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16معرفی دوستانم9 خرداد 1402
5509کیانجاوید0913248912409367640080دبستان پسرانه نردبان زندگیاول دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16بنرهای تبلیغاتی9 خرداد 1402
5507سيدعلىهاشمى مهنه0912150256609127373551دبستان پسرانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16سايت8 خرداد 1402
5506بیتابهالگردی0912696904009022510016دبستان دخترانه نردبان زندگیدوم دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16دوستان8 خرداد 1402
5503بارادداودی0911922594509101604909دبستان پسرانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16سایت7 خرداد 1402
5502رادینتقی پور0912393494209123105380دبستان پسرانه نردبان زندگیچهارم دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16معرفی دوست خانوادگی7 خرداد 1402
5501سید ادرینعبداللهی0912171027409124835125دبستان پسرانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16بیلبورد7 خرداد 1402
5499علیرضاقاسمی091275757000912967277دبستان پسرانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16دوستان7 خرداد 1402
5498آرتیااسدالهی0912182015809126988609دبستان پسرانه نردبان زندگیپیش دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16دوستان7 خرداد 1402
5497آرمیتاپیمان0912335652609129349059دبستان دخترانه نردبان زندگیدوم دبستانپنجشنبه 11 خرداد ساعت 16آشنایان7 خرداد 1402
شناسه ورودینامنام خانوادگیتلفن همراه پدرتلفن همراه مادرداوطلب ثبت نام مدرسهداوطلب ثبت نام پایهزمان کارگاهنحوه آشنایی با مدرسهتاریخ تشکیل