اول پسرانه

نمایش 1 - 25 از 38

 نام و نام خانوادگی دانش آموز نام و نام خانوادگی معلم مدرسه پروژه ورزش مهارت نمایش هنر کامپیوتر
آرشان جواهریسمیه آهنگریمدرسه پسرانهعدم تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
پویان نعمتیمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آراد میرشمسیمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرسام مسکرهامرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آریو محمدیسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رایان ماهوریسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
نامی کیانی نژادسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رادین قنبریسمیه آهنگریمدرسه پسرانهعدم تحققتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
امیرسام قربانخانسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
سامیار فراهانیمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرسام علیاییمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آبتین عسگریسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آروید طهماسبیمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
یونا شکریمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کیان سناییمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهعدم تحققتحقق یافته
امیرعلی سلیمان زادهسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آیاز سلام زادهمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
کارن ساجدیسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
آرتا زمانیمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رایان زحمتکشسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
امیرعلی روزبهانسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
آروین رفیع درگاهیمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
امیرحسین رضاییمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
رامان رضاییسمیه آهنگریمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافته
هیوا دارامرودیمرجان میرزاپورمدرسه پسرانهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهتحقق یافتهنزدیک به تحققتحقق یافته
 نام و نام خانوادگی دانش آموز نام و نام خانوادگی معلم مدرسه پروژه ورزش مهارت نمایش هنر کامپیوتر