خط مشی

شعار

مکانی برای زیستن و فراگرفتن.


چشم انداز

تبدیل شـدن بـه مدرسـهای مرجـع و الگـو در سـطح کشـور بطوری کـه بـه مـدارس دیگـر خدمــات آموزشــی ارائــه کنیــم و بــه سیاســت گذاران آموزشــی کشــور نیــز خدمــات مشـاوره ای و الگوسـازی ارائـه نماییـم


ماموریت مدرسه

ایجــاد علاقــه و فراهــم آوردن شــرایطی مناســب بــرای رشــد و تعالــی متــوازن همــه جانبـه کـودکان و نوجوانـان از طریـق تسـهیل گری و غنابخشـی محیـط یادگیـری آنـان


نیم رخ خروجی های مدرسه

مــا میخواهیــم انســانی دارای ســلامت روان پــرورش بدهیــم انســانی متعــادل و متــوازن کــه بیــن امــور شــخصی، کار، ورزش و…تعــادل برقــرار میکننــد. ایـن اشـخاص توانایـی کار آفرینـی و سـواد مالـی هسـتند و امـور معیشـتی خـود را بـه خوبــی اداره میکننــد. افـرادی هسـتند کـه اعتمـاد بنفـس دارنـد و خـود انـگاره مثبـت دارنـد: همـواره در حال اندیشـیدن و یادگیـری هسـتند، کار گروهـی انجـام میدهنـد و توانایـی برقـراری ارتباط بـا دیگـران را دارنـد مسـوولیتپذیر هسـتند، امـور محولـه بـه خـود را بـه نحواحسـن انجــام میدهنــد