گروه بندی بر اساس توانایی های فردی

یکی از اصول مهم آموزش، آموزش حساس به تفاوت های فردی است یعنی معلم با توجه به تفاوت های بچه ها، مطلب آموزشی خود را تدریس کند. یکی از این تفاوت ها، تفاوت در توانایی فهم و جذب مطلب است که برخی بچه ها سریعتر و برخی نیاز به زمان بیشتری دارند. یکی از راه حل های متخصصین، گروه بندی بچه ها بر اساس سطح توانایی آنها و نه صرفا بر اساس سن آنها در یک کلاس است و به آن برنامه درسی می گویند که بر اساس پایه های تحصیلی تنظیم نشده است(non-graded curriculum)،بلکه بر اساس استانداردهای محتوایی تنظیم شده است و بچه ها در گروه های هم توان خویش، سطح به سطح این استانداردها را طی می کنند.بر اساس پژوهش های علمی معمولا چنین برنامه ای برای دوره اول دبستان و حداکثر تا کلاس پنجم، اثربخش ارزیابی شده است