برنامه درسی منعطف

مدرسـه منعطـف یعنـی نسـبت بـه شـرایط فـردی هـر دانـش آمـوز و شـرایط جامعـه، مدرسـه آمادگـی انطبـاق دارد بطوریکـه بهتریـن دسـتاورد بـرای هـر دو طـرف حاصـل گردد. بطـور مثـال اگـر شـرایط شـهر و کشـور بـه سـمتی رفـت کـه مـدارس لازم بـود بـرای مدتی هـر چنـد کوتـاه بسـته باشـند، آمـوزش مـی توانـد بـا کیفیـت پیـش رود و از امکانهـای فنــاوری و طراحــی آموزشــی بــه نحــوی اســتفاده کــرد کــه تفــاوت آمــوزش حضــوری و غیرحضــوری بــه حداقــل رســیده بلکــه ارزش جمعــی آن دو بیشــتر از تــک تــک ایــن دو روش باشـد. کارکـرد مدرسـه دیگـر ایـن نیسـت کـه تنهـا محـل و مـکان بـرای دسـتیابی بـه دانـش و دسـتاوردهای بشـری باشـد بنابرایـن مدرسـه منعطـف ایـن ویژگـی را دارد کـه کارکردهـای جدیـدی بـرای مدرسـه تعریـف و ایفـا کنـد. محـل تمریـن و مباحثـه ومحـل کار بسـت و تحلیـل ؛ مدرسـه منعطـف چنیـن ویژگـی دارد

آموزش پروژه محور و تلفیقی

بســتر همــه فعالیــت هــای آموزشــی در مدرســه «پــروژه» اســت. پــروژه یــک فعالیــت معنـادار اسـت کـه ابتـدا و انتهـا دارد، هدفـش بـرای بچـه هـا جـذاب اسـت و بـرای هـر یـک از بچـه هـا در پـروژه نقشـی تعییـن شـده اسـت. در حیـن پـروژه اهـداف قصـد شـده آموزشـی کـه در کتابهـا آمـده محقـق خواهـد شـد امـا بچـه هـا درگیـر انجـام پـروژه انـد و یادگیـری هـا اکثـرا غیـر مسـتقیم اسـت

ارزشیابی مولد

بیشـتر ارزشـیابی هـای مـا از نـوع مـچ گیـری اسـت و بـرای پیـدا کـردن ناآموختـه هـا کـه بـا آنهـا بچـه هـا را سـرزنش کنیـم و کمتـر ارزشـیابی را در خدمـت تدریـس مرحلـه بعـد معلـم قـرار مـی دهیـم یـا بـرای بهتـر یادگرفتـن بچـه هـا بـه آنهـا توضیـح مـی دهیـم. ارزشـیابی را معـادل امتحـان و اسـترس مـی دانیـم. در حالیکـه ارزشـیابی مولـد اتفاقـا کمتر از نـوع رسـمی و امتحانـی اسـت بلکـه بیشـتر از نـوع تلفیق شـده در همـان آموزش اسـت. یعنـی سـنجش پنهانـی و غیرآشـکار اسـت و نتیجـه آن هـم اصـلاح آمـوزش معلـم اسـت، پیـدا کـردن کـج فهمـی هـا، نقـاط کـور اسـت

گروه بندی بر اساس توانایی های فردی

یکی از اصول مهم آموزش، آموزش حساس به تفاوت های فردی است یعنی معلم با توجه به تفاوت های بچه ها، مطلب آموزشی خود را تدریس کند. یکی از این تفاوت ها، تفاوت در توانایی فهم و جذب مطلب است که برخی بچه ها سریعتر و برخی نیاز به زمان بیشتری دارند. یکی از راه حل های متخصصین، گروه بندی بچه ها بر اساس سطح توانایی آنها و نه صرفا بر اساس سن آنها در یک کلاس است و به آن برنامه درسی می گویند که بر اساس پایه های تحصیلی تنظیم نشده است(non-graded curriculum)،بلکه بر اساس استانداردهای محتوایی تنظیم شده است و بچه ها در گروه های هم توان خویش، سطح به سطح این استانداردها را طی می کنند.بر اساس پژوهش های علمی معمولا چنین برنامه ای برای دوره اول دبستان و حداکثر تا کلاس پنجم، اثربخش ارزیابی شده است

ارتباط مدرسه با زندگی واقعی

در مدرسه نردبان با نگرش به اینکه آموزش وابسته به فرهنگ و محیط است و توجه به این نکته که کودک تا قبل از 12 سالگی جهان هستی را از طریق لمس و عینیت درک میکند، سعی بر آن داشته تا در طراحی محتوای آموزشی از تجارب زیستی کودک که ریشه در دنیای واقعی و علایق او دارداستفاده کنیم تا بتوانیم یادگیری را عمیق، عینی ومعنا دار کنیم که کودک بتواندبین دانش فراگرفته شده و تجربه های پیشین پلی بزند و در دنیای واقعی ان را به کار ببندد.