education

مدرسـه منعطـف یعنـی نسـبت بـه شـرایط فـردی هـر دانـش آمـوز و شـرایط جامعـه، مدرسـه آمادگـی انطبـاق دارد بطوریکـه بهتریـن دسـتاورد بـرای هـر دو طـرف حاصـل گردد. بطـور مثـال اگـر شـرایط شـهر و کشـور بـه سـمتی رفـت کـه مـدارس لازم بـود بـرای مدتی هـر چنـد کوتـاه بسـته باشـند، آمـوزش مـی توانـد بـا کیفیـت پیـش رود و از امکانهـای فنــاوری و طراحــی آموزشــی بــه نحــوی اســتفاده کــرد کــه تفــاوت آمــوزش حضــوری و غیرحضــوری بــه حداقــل رســیده بلکــه ارزش جمعــی آن دو بیشــتر از تــک تــک ایــن دو روش باشـد. کارکـرد مدرسـه دیگـر ایـن نیسـت کـه تنهـا محـل و مـکان بـرای دسـتیابی بـه دانـش و دسـتاوردهای بشـری باشـد بنابرایـن مدرسـه منعطـف ایـن ویژگـی را دارد کـه کارکردهـای جدیـدی بـرای مدرسـه تعریـف و ایفـا کنـد. محـل تمریـن و مباحثـه ومحـل کار بسـت و تحلیـل ؛ مدرسـه منعطـف چنیـن ویژگـی دارد