اطلاعیه شماره 39 – 0102

اطلاعیه شماره 39 – 0102

به نام خداوند شادی و مهربانی

اطلاعیه شماره : 39

والدین گرامی 👨‍👩‍👧‍👦
🌸با سلام و احترام 🌸

با توجه به استمرار آلودگی هوا و تعطیلی مدارس برای پیشبرد هرچه بهتر پروژه‌ها سه شنبه 29 آذر دانش آموزان پیش دبستان در 2 زنگ پروژه و مابقی پایه ها در 4 زنگ کلاس آنلاین خواهند داشت.

با توجه تعطیلی ها به نکات زیر دقت فرمایید :

  1.  لطفا نظارت فرمایید ، در ساعت اعلام شده ، دانش آموز در کلاس آنلاین شرکت نماید 💻.
  2.  در صورت بروز اشکال ، با حفظ آرامش فقط به روابط عمومی مدرسه اطلاع دهید تا همکاران واحد فن آوری با شما تماس بگیرند.
  3.  جهت دریافت لینک ورود به کلاس فرزند خود به پنل دانش آموزی (مدرسه نما) مراجعه نمایید.

دبستان دخترانه نردبان زندگی

کلاس اول خانم عابدی
۸:۴۰_۹:۲۵مهارت
۹:۴۰_۱۰:۲۵پروژه
۱۰:۴۰_۱۱:۲۵پروژه
۱۱:۴۰_۱۲:۲۵پروژه
۱۲:۴۰_۱۳:۲۵ زبان
🌱
اول خانم حسن زاده
۸:۴۰_۹:۲۵پروژه
۹:۴۰_۱۰:۲۵هنر
۱۰:۴۰_۱۱:۲۵پروژه
۱۱:۴۰_۱۲:۲۵ورزش
۱۳:۲۵_۱۲:۴۰پروژه
🌱
اول خانم اقتصادی
۸:۴۰_۹:۲۵پروژه
۹:۴۰_۱۰:۲۵پروژه
۱۰:۴۰_۱۱:۲۵ورزش
۱۱:۴۰_۱۲:۲۵پروژه
۱۳:۲۵ _۱۲:۴۰ هنر

🌱
.
دوم خانم رفیع نژاد
۸:۴۰_۹:۲۵هنر
۹:۴۰_۱۰:۲۵پروژه
۱۰:۴۰_۱۱:۲۵زبان
۱۱:۴۰_۱۲:۲۵پروژه
۱۳:۲۵ _۱۲:۴۰ پروژه

🌱

دوم خانم رضایی
۸:۴۰_۹:۲۵ زبان
۹:۴۰_۱۰:۲۵پروژه
۱۰:۴۰_۱۱:۲۵پروژه
۱۱:۴۰_۱۲:۲۵هنر
۱۳:۲۵_۱۲:۴۰ پروژه

🌱
دوم  خانم تمیجی

۸:۴۰_۹:۲۵پروژه
۹:۴۰_۱۰:۲۵پروژه
۱۰:۴۰_۱۱:۲۵هنر
۱۱:۴۰_۱۲:۲۵پروژه
۱۳:۲۵ _۱۲:۴۰ ورزش
🌱

سوم محمودیان
ستاره های دنباله دار
.
۹:۴۰_۱۰:۲۵پروژه
۱۰:۴۰_۱۱:۲۵ورزش
۱۱:۴۰_۱۲:۲۵پروژه
۱۳:۲۵_۱۲:۴۰مهارت
۱۳:۴۰ _۱۴:۲۵پروژه
🌱
سوم محمودیان
دوستان ابدی
.
۸:۴۰_۹:۲۵پروژه
۹:۴۰_۱۰:۲۵ورزش
۱۰:۴۰_۱۱:۲۵پروژه
۱۱:۴۰_۱۲:۲۵مهارت
۱۳:۲۵_۱۲:۴۰پروژه
🌱
چهارم اسلامی
.
۸:۴۰_۹:۲۵ ورزش 
۹:۴۰_۱۰:۲۵ پروژه
۱۰:۴۰_۱۱:۲۵ پروژه
۱۱:۴۰_۱۲:۲۵پروژه
۱۳:۲۵_۱۲:۴۰مهارت
🌱
اطهری
۹:۴۰_۱۰:۲۵ زبان
۱۰:۴۰_۱۱:۲۵ پروژه
۱۱:۴۰ _۱۲:۲۵ پروژه
🌱
صادقی
۱۰:۴۰ _ ۱۱:۲۵ پروژه
۱۱:۴۰_۱۲:۲  زبان
۱۲:۴۰_۱۳:۲۵  پروژه

دبستان پسرانه نردبان زندگی (دادمان)

پایه پیش:

۱۱ تا ۱۱:۴۰ خانم سلیم
۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۵ زبان

۱۱ تا ۱۱:۴۰ خانم شجاعی
۱۳:۴۰ تا ۱۴:۲۵ زبان

۱۳ تا ۱۳:۴۰ خانم حسینی
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۱۵ زبان

🪜
۸:۴۰ تا ۹:۲۵ خانم اماموردی
۹:۴۰ تا ۱۰:۲۵ خانم اماموردی
۱۰:۴۰ تا ۱۱:۲۵ خانم اماموردی
۱۱:۴۰ تا ۱۲:۲۵ زبان

🏵
۸:۴۰ تا ۹:۲۵ خانم مرادی
۹:۴۰ تا ۱۰:۲۵ خانم مرادی
۱۰:۴۰ تا ۱۱:۲۵ زبان
۱۲ تا ۱۲:۴۵ خانم مرادی

🪜
۸:۴۰ تا ۹:۲۵ زبان
۹:۴۰ تا ۱۰:۲۵ خانم علی پور
۱۰:۴۰ تا ۱۱:۲۵ خانم علی پور
۱۲ تا ۱۲:۴۵ خانم علی پور

🧑🏻‍🎨
۸:۴۰ تا ۹:۲۵ خانم ثابتی
۹:۴۰ تا ۱۰:۲۵ زبان
۱۰:۴۰ تا ۱۱:۲۵ خانم ثابتی
۱۱:۴۰ تا ۱۲:۲۵ خانم ثابتی

دبستان پسرانه نردبان زندگی (سرو)

کلاس دوم خانم یوسفی

۸:۴۰ _۹:۲۰  ورزش

۹:۳۰_۱۰:۱۰  پروژه

۱۰:۲۰_ ۱۱:۰۰  زبان

۱۱:۱۰ _۱۱:۵۰   پروژه

۱۲:۰۰_۱۲:۴۰  پروژه

کلاس دوم خانم بهرامی

۸:۴۰ _۹:۲۰  پروژه

۹:۳۰_۱۰:۱۰   کامپیوتر

۱۰:۲۰_ ۱۱:۰۰  ورزش 

۱۱:۱۰ _۱۱:۵۰  پروژه

۱۲:۰۰_۱۲:۴۰  پروژه

کلاس دوم خانم میری

۸:۴۰ _۹:۲۰  کامپیوتر

۹:۳۰_۱۰:۱۰   پروژه

۱۰:۲۰_ ۱۱:۰۰  پروژه

۱۱:۱۰ _۱۱:۵۰  پروژه

۱۲:۵۰_۱۳:۳۰ ورزش

کلاس دوم خانم نیازی

۸:۴۰ _۹:۲۰  پروژه

۹:۳۰_۱۰:۱۰  نواشناسی

۱۰:۲۰_ ۱۱:۰۰  پروژه 

۱۱:۱۰ _۱۱:۵۰   پروژه

۱۲:۰۰_۱۲:۴۰  زبان

کلاس سوم خانم ولیپوریان 

۸:۴۰ _۹:۲۰  پروژه

۹:۳۰_۱۰:۱۰   پروژه

۱۰:۲۰_ ۱۱:۰۰  کامپیوتر

۱۱:۱۰ _۱۱:۵۰   ورزش

۱۲:۰۰_۱۲:۴۰   پروژه

کلاس سوم خانم علیا

۸:۴۰ _۹:۲۰  پروژه

۹:۳۰_۱۰:۱۰   ورزش

۱۰:۲۰_ ۱۱:۰۰   نواشناسی

۱۲:۰۰ _۱۲:۴۰  پروژه

۱۲:۵۰_۱۳:۳۰ پروژه

کلاس سوم خانم غلامی فرد

۸:۴۰ _۹:۲۰  پروژه

۹:۳۰_۱۰:۱۰  زبان

۱۰:۲۰_ ۱۱:۰۰  پروژه

۱۱:۱۰ _۱۱:۵۰  پروژه

۱۲:۰۰_۱۲:۴۰  ورزش

کلاس چهارم خانم میرزانیا

۸:۴۰ _۹:۲۰  مهارت های زندگی

۹:۳۰_۱۰:۱۰  پروژه 

۱۰:۲۰_۱۱:۰۰  پروژه

۱۱:۱۰ _۱۱:۵۰  زبان

۱۲:۰۰_۱۲:۴۰  پروژه

کلاس چهارم خانم حق بین

۸:۴۰ _۹:۲۰   زبان 

۹:۳۰_۱۰:۱۰  پروژه

۱۰:۲۰_ ۱۱:۰۰  پروژه

۱۱:۱۰ _۱۱:۵۰  نواشناسی

۱۲:۰۰_۱۲:۴۰  پروژه

به امید لحظات خوش برای فرزندانمان🌹🌹

مدرسه نردبان زندگی

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *