پایه دوم درس پروژه

فرم ارزشیابی 1402-1403 نیمه اول – پایه دوم – درس پروژه

فارسی
ریاضی
علوم
قرآن
توصیف دانش آموز : همکار گرامی لطفا حداقل در 5 خط به صورت کامل در بخش های زیر یادداشت بفرمایید . —– توصیف دانش آموز انجام تکالیف حضور به موقع میزان غیبت همراهی والد همراهی کودک در کلاس و توجه به قوانین کلاس مشارکت والد در جلسات و برنامه های مدرسه